خط مشی کیفیت شرکت پولاد

ISO 9001:2015

شرکت مهندسین مشاور پولاد با هدف ارائه خدمات مهندسی مشاور در زمینه های صنعتی در سال 1362تاسیس گردید.

این شرکت بر آنست با ارزیابی ریسک فرآیندهاي سازمان در کنار بهبود مستمر کیفیت خدمات خود و افزایش رضایت مشتری، همگام با جامعه جهانی در مسیر توسعه پایدار حرکت نماید تا از این طریق توانایی رقابت با شرکتهای خارجی را در سطح بین المللی داشته باشد. در این راستا نسبت به استقرار سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO 9001:2015 اقدام نموده است. لذا برای دستیابی به این اهداف، شرکت خط مشی خود را بر محورهای زیر استوار ساخته است:

در راستای تحقق اهداف مشروحه در فوق و ارج نهادن به ارزشها، اعتقاد به اصول زیر و اجرای آنها نشان دهنده میزان تعهد پرسنل و پایبندیشان به ارزشهای شرکت خواهد بود نظیر:

صمیمیت و صداقت، پرهیز از حسادت و ریاکاری، عدم پرده پوشی و بیان صریح و صمیمی نظرات و انتقادات سازنده، دانش محوری، کارمحوری، تشویق به سازندگی و خلاقیت و ارتقای کیفی کار، احساس رضایت قلبی از موفقیت و رشد همکاران و درک این موضوع که پیشرفت همکار یعنی پیشرفت خود ما.

کلیه کارکنان شرکت مهندسین مشاور پولاد، از اهداف فوق آگاهی یافته و در راستاي رسيدن به آنها تلاش مي كنند.


محمدرضا بلورانی
رییس هیئت مدیره