چک لیست آموزش های پیش نیاز
بخش معماری


نام و  نام خانوادگی کارآموز/همکار :

کد کارآموزی/پرسنلی :


ردیف موضوع اجرا تاریخ شروع تاریخ پایان نتیجه
1
Chief Architect (آموزش- کار - امتحان) مجموعه دو نرم افزار آرشی کد و اتوکد قابلیتهای هر دو نرم افزار در کنار هم و امکان انتقال و تغییر به هر دو فرمت آموزش های لارم برای این نرم افزار باید خارج ار شرکت دیده شود
 
2
Archi CAD (آموزش- کار - امتحان) قابلیت تهیه همزمان نقشه های دو بعدی و سه بعدی و نماها و مقاطع ساختمان تسلط به ا ین نرم افزار لازم است
 
3
PhotoShop (آموزش- کار - امتحان) تهیه پوستر و ترکیبهای گرافیکی جهت پرزانته پروژه های معماری آشنایی به انجام کار لازم است آموزش های لارم برای این نرم افزار باید خارج ار شرکت دیده شود
 
4
3D MAX STUDIO (آموزش- کار - امتحان) تهیه احجام سه بعدی و انیمیشن سازی آموزش های لارم برای این نرم افزار باید خارج ار شرکت دیده شود
 
5
TAKSA (آموزش- کار - امتحان) آشنایی با آیتم های فهرست بهاء و نحوه دادن اطلاعات و استفاده از نتایج خروجی .نرم افزار مربوطه جهت برآورد مالی و ریالی طبق آیتم های فهرست بهاء مورد استفاده قرار میگیرد آموزش های مربوط به این نرم افزار داخل یا خارج از شرکت می تواند صورت پذیرد
 
6
فهرست بهای بخش (آموزش- کار - امتحان)
 
7
بخشنامه 3191
 
8
آیین نامه های داخلی
 
9
آرشیو و سایت بخش
 
10
منابع (استانداردهای بخش- آشنایی با پروژه های مشابه - Ebooks)
 
11
چک لیست های بخش
 
12
آشنایی با تهیه نقشه های فاز 2 معماری (صنعتی و غیر صنعتی)