چک لیست آموزش های پیش نیاز
بخش برق- ابزار دقیق - اتوماسیون


نام و  نام خانوادگی کارآموز/همکار :

کد کارآموزی/پرسنلی :


ردیف موضوع اجرا تاریخ شروع تاریخ پایان نتیجه
1
Dialux (آموزش- کار - امتحان) نرم افزار دیالوکس مربوط به محاسبات روشنایی می باشد آموزش های لارم برای این نرم افزار خارج ار شرکت باید دیده شود
 
2
Etap (آموزش- کار - امتحان) این نرم افزار مربوط به مطالعات شبکه مثل شورت سیرکو یت و لود فلو و موتور استارتینگ و غیره است آموزش های لارم برای این نرم افزار خارج ار شرکت باید دیده شود
 
3
TAKSA (آموزش- کار - امتحان) آشنایی با آیتم های فهرست بهاء و نحوه دادن اطلاعات و استفاده از نتایج خروجی .نرم افزار مربوطه جهت برآورد مالی و ریالی طبق آیتم های فهرست بهاء مورد استفاده قرار میگیرد آموزش های مربوط به این نرم افزار داخل یا خارج از شرکت می تواند صورت پذیرد
 
4
فهرست بهای بخش (آموزش- کار - امتحان)
 
5
بخشنامه 3191
 
6
آیین نامه های داخلی
 
7
آرشیو و سایت بخش
 
8
منابع (استانداردهای بخش- آشنایی با پروژه های مشابه - Ebooks)
 
9
چک لیست های بخش