چک لیست آموزش های پیش نیاز
بخش صنایع و کنترل پروژه


نام و  نام خانوادگی کارآموز/همکار :

کد کارآموزی/پرسنلی :


ردیف موضوع اجرا تاریخ شروع تاریخ پایان نتیجه
1 تسلط کامل به MS-Project  
2 تسلط کامل به Primavera  
3 Powerpoint (آموزش- کار - امتحان)  
4 تسلط کامل به Excel  
5 آشنایی با گزارش توجیه فنی-اقتصادی، دادن قیمت، اعلان برنده...   
6
TAKSA (آموزش- کار - امتحان) آشنایی با آیتم های فهرست بهاء و نحوه دادن اطلاعات و استفاده از نتایج خروجی .نرم افزار مربوطه جهت برآورد مالی و ریالی طبق آیتم های فهرست بهاء مورد استفاده قرار میگیرد آموزش های مربوط به این نرم افزار داخل یا خارج از شرکت می تواند صورت پذیرد
 
7
فهرست بهای بخش (آموزش- کار - امتحان)
 
بخشنامه 3191
 
9
آیین نامه های داخلی
 
10
آرشیو و سایت بخش
 
11
منابع (استانداردهای بخش- آشنایی با پروژه های مشابه - Ebooks)
 
12
چک لیست های بخش