چک لیست آموزش های پیش نیاز
بخش مکانیک جامدات


نام و  نام خانوادگی کارآموز/همکار :

کد کارآموزی/پرسنلی :


ردیف موضوع اجرا تاریخ شروع تاریخ پایان نتیجه
1
ANSYS (آموزش- کار - امتحان) مدلسازی بارگذاری آنالیز و تحلیل نتابج بدست آمده جهت طراحی این نرم افزار جهت آنالیز و طراحی انواع شفت و درام ها و ساپورت ها و مواردی از این قبیل مورد استفاده قرار می گیرد آموزش های لازم در این زمینه باید به صورت پیشرفته و در خارج از شرکت دیده شود
 
2
Mechanical Desktop (آموزش- کار - امتحان) تهیه نقشه ها با استفاده از قطعات استاندارد به همراه بارگذاری های محدود جهت طراحی امکان تهیه نماهای استاندارد از نقشه تهیه شده را دارا می باشد آموزش در این زمینه باید به صورت پیشرفته و در خارج از شرکت انجام شودد
 
3
Solid Works (آموزش- کار - امتحان) تهیه نقشه ها با استفاده از استاندارد قطعات به صورت سه بعدی که امکان تهیه نما ها و مقاطع مختلف از نقشه تهیه شده را دارا می باشد و مواردی از قبیل تهیه لیست مواد اولیه و تهیه گسترده ورق و تهیه برش های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد آموزش ها ی لازم باید به صورت پیشرفته و در خارج از شرکت دیده شود
 
4
TAKSA (آموزش- کار - امتحان) آشنایی با آیتم های فهرست بهاء و نحوه دادن اطلاعات و استفاده از نتایج خروجی .نرم افزار مربوطه جهت برآورد مالی و ریالی طبق آیتم های فهرست بهاء مورد استفاده قرار میگیرد آموزش های مربوط به این نرم افزار داخل یا خارج از شرکت می تواند صورت پذیرد
 
فهرست بهای بخش (آموزش- کار - امتحان)
 
6
بخشنامه 3191
 
7
آیین نامه های داخلی
 
8
آرشیو و سایت بخش
 
9
منابع (استانداردهای بخش- آشنایی با پروژه های مشابه - Ebooks)
 
10
چک لیست های بخش