چک لیست آموزش های پیش نیاز
بخش مکانیک سیالات


نام و  نام خانوادگی کارآموز/همکار :

کد کارآموزی/پرسنلی :


ردیف موضوع اجرا تاریخ شروع تاریخ پایان نتیجه
1
کلیات تاسیسات ساختمان (آموزش- کار - امتحان)
 
2
مباحث 14  (آموزش- کار - امتحان) آئین نامه تاسیسات سیستم های سرمایش و گرمایش و تهویه مطبوع می باشد میزان یادگیری این آئین نامه به میزان زیاد و در خارج از شرکت باید انجام گیرد
 
3
مباحث 16 (آموزش- کار - امتحان) آئین نامه تاسیسات بهداشتی ساختمان می باشد میزان نیاز به این آئین نامه زیاد می باشد و یادگیری آن در خارج از شرکت باید صورت گیرد
 
4
مباحث 17 (آموزش- کار - امتحان) آئین نامه گازرسانی ساختمان می باشد میزان نیاز به این آئین نامه به طور متوسط می باشد ویادگیری آن در خارج از شرکت باید انجام پذیرد
 
5
128-1  (آموزش- کار - امتحان) آئین نامه مشخصات فنی جزئیات اجرائی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها می باشد میزان نیاز به این آئین نامه در شرکت زیاد می باشد و یادگیری آن در خارج از شرکت انجام پذیرد
       
6
128-6  (آموزش- کار - امتحان) آئین نامه مشخصات فنی جزئیات اجرائی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها می باشد میزان نیاز به این آئین نامه در شرکت زیاد می باشد و یادگیری آن در خارج از شرکت انجام پذیرد
       
7
 HAP (آموزش- کار - امتحان) نرم افزار محاسبات سیستمهای تهویه مطبوع می باشد. میزان نیاز این نرم افزار در شرکت در حد متوسط می باشد و آموزش های مربوط به آن در خارج از شرکت باید انجام گیرد
       
8
TAKSA (آموزش- کار - امتحان) آشنایی با آیتم های فهرست بهاء و نحوه دادن اطلاعات و استفاده از نتایج خروجی .نرم افزار مربوطه جهت برآورد مالی و ریالی طبق آیتم های فهرست بهاء مورد استفاده قرار میگیرد آموزش های مربوط به این نرم افزار داخل یا خارج از شرکت می تواند صورت پذیرد
 
9
فهرست بهای بخش (آموزش- کار - امتحان)
 
10 
بخشنامه 3191
 
11
آیین نامه های داخلی
 
12
آرشیو و سایت بخش
 
13
منابع (استانداردهای بخش- آشنایی با پروژه های مشابه - Ebooks)
 
14
چک لیست های بخش