چک لیست آموزش های پیش نیاز
بخش تامین تجهیزات


نام و  نام خانوادگی کارآموز/همکار :

کد کارآموزی/پرسنلی :


ردیف موضوع اجرا تاریخ شروع تاریخ پایان نتیجه
1
فرایند ساخت (آموزش- کار - امتحان) تسلط نسبی به انواع فرایندهای ساخت و تولید تجهیزات
 
2
تامین تجهیزات (آموزش- کار - امتحان) : تسلط نسبی به تامین تجهیزات در پروژه ها، پروژه های ای پی سی تامین تجهیزات در مشاور
 
3
استانداردها (آموزش- کار - امتحان) تسلط نسبی به انواع استانداردها ساخت و تولید،جوش و ..
 
4
آشنایی با مدارک کنترل کیفی (آموزش- کار - امتحان) تسلط نسبی بر تهیه، تدوین و کنترل مدارک کنترل کیفی مربوط به ساخت و تولید و بازرسی
 
5
قراردادها  (آموزش- کار - امتحان) تسلط نسبی بر انواع قراردادها و آیتمهای موجود در قرارداد
     
6
اصول بازرسی و روش های تست و بازرسی سلط نسبی بر اصول کنترل کیفی و تست و بازرسی قطعات و تجهیزات
7
اصول گزارش بازرسی نویسی تسلط نسبی بر اصول و روشهای گزارش نویسی از نوع بازرسی و کنترل کیفی
8
اصول نقشه خوانی تجهیزات تسلط نسبی بر اصول نقشه خوانی مربوط به تجهیزات و قطعات و توانائی بررسی و تفسیر نقشه
     
9
TAKSA (آموزش- کار - امتحان) آشنایی با آیتم های فهرست بهاء و نحوه دادن اطلاعات و استفاده از نتایج خروجی .نرم افزار مربوطه جهت برآورد مالی و ریالی طبق آیتم های فهرست بهاء مورد استفاده قرار میگیرد آموزش های مربوط به این نرم افزار داخل یا خارج از شرکت می تواند صورت پذیرد
 
10 
فهرست بهای بخش (آموزش- کار - امتحان)
 
11
بخشنامه 3191
 
12
آیین نامه های داخلی
 
13
آرشیو و سایت بخش
 
14
منابع (استانداردهای بخش- آشنایی با پروژه های مشابه - Ebooks)
 
15
چک لیست های بخش
16
آشنایی با تهیه نقشه های فاز 2 معماری (صنعتی و غیر صنعتی)