چک لیست آموزش های پیش نیاز
بخش پروسس


نام و  نام خانوادگی کارآموز/همکار :

کد کارآموزی/پرسنلی :


ردیف موضوع اجرا تاریخ شروع تاریخ پایان نتیجه
1
TAKSA (آموزش- کار - امتحان) آشنایی با آیتم های فهرست بهاء و نحوه دادن اطلاعات و استفاده از نتایج خروجی .نرم افزار مربوطه جهت برآورد مالی و ریالی طبق آیتم های فهرست بهاء مورد استفاده قرار میگیرد آموزش های مربوط به این نرم افزار داخل یا خارج از شرکت می تواند صورت پذیرد
 
2
فهرست بهای بخش (آموزش- کار - امتحان)
 
بخشنامه 3191
 
4
آیین نامه های داخلی
 
5
آرشیو و سایت بخش
 
6
منابع (استانداردهای بخش- آشنایی با پروژه های مشابه - Ebooks)
 
7
چک لیست های بخش