چک لیست آموزش های پیش نیاز
بخش سازه


نام و  نام خانوادگی کارآموز/همکار :

کد کارآموزی/پرسنلی :


ردیف موضوع اجرا تاریخ شروع تاریخ پایان نتیجه
1
MATHCAD (آموزش- کار - امتحان) آشنایی با استفاده از این نرم افزار جهت تهیه دفترچه محاسبات لازم است و قابلیت تعریف روابط و معادلات و همچنین شرح مطالب و نمایش اشکال وارد نمودن آنها از اتوکد درآن وجود دارد آموزش های لارم برای این نرم افزار خارج ار شرکت باید دیده شود
 
2
SAFE (آموزش- کار - امتحان) آشنایی به مدلسازی و بارگذاری ، آنالیز و تحلیل نتایج و همچنین طراحی . این نرم افزار جهت آنالیز و طراحی انواع فونداسیون و دال مورد استفاده قرار میگیرد آموزش های لارم برای این نرم افزار خارج ار شرکت باید دیده شود
 
3
SAP (آموزش- کار - امتحان) آشنایی کامل به مدلسازی و بارگذاری و تحلیل نتایج خروجی ، تعریف پارامترهای طراحی و کنترل نتایج خروجی . نرم افزار SAP جهت آنالیز و طراحی سازه های بتنی و فولادی مورد استفاده قرار می گیرد آموزش های لارم برای این نرم افزار خارج ار شرکت باید دیده شود
 
4
ETABS (آموزش- کار - امتحان) آشنایی کامل به مدلسازی و بارگذاری و تحلیل نتایج خروجی تعریف پارامترهای طراحی و کنترل نتایج خروجی این نرم افزار جهت آنالیز و طراحی سازه ها ی بتنی و فولادی مورد استفاده قرار می گیرد آموزش های لارم برای این نرم افزار باید خارج ار شرکت دیده شود
 
5
LAND DESKTOP (آموزش- کار - امتحان) آشنایی کامل به نحوه وارد نمودن اطلاعات مانند تعیین مختصات نقاط موجود و مسیر مورد نظر . نرم افزار مربوطه جهت ترسیم پروفیل طولی و مقاطع عرضی و توپوگرافی منطقه قابل استفاده است آموزش های لارم برای این نرم افزار باید خارج ار شرکت دیده شود
       
6
TAKSA (آموزش- کار - امتحان) آشنایی با آیتم های فهرست بهاء و نحوه دادن اطلاعات و استفاده از نتایج خروجی .نرم افزار مربوطه جهت برآورد مالی و ریالی طبق آیتم های فهرست بهاء مورد استفاده قرار میگیرد آموزش های مربوط به این نرم افزار داخل یا خارج از شرکت می تواند صورت پذیرد
 
7
فهرست بهای بخش (آموزش- کار - امتحان)
 
8
بخشنامه 3191
 
9
آیین نامه های داخلی
 
10
آرشیو و سایت بخش
 
11
منابع (استانداردهای بخش- آشنایی با پروژه های مشابه - Ebooks)
 
12
چک لیست های بخش