چک لیست آموزش های پیش نیاز
بخش نظارت


نام و  نام خانوادگی کارآموز/همکار :

کد کارآموزی/پرسنلی :


ردیف موضوع اجرا تاریخ شروع تاریخ پایان نتیجه
1 قراردادها  
2 Primavera  
3
TAKSA (آموزش- کار - امتحان) آشنایی با آیتم های فهرست بهاء و نحوه دادن اطلاعات و استفاده از نتایج خروجی .نرم افزار مربوطه جهت برآورد مالی و ریالی طبق آیتم های فهرست بهاء مورد استفاده قرار میگیرد آموزش های مربوط به این نرم افزار داخل یا خارج از شرکت می تواند صورت پذیرد
4
فهرست بها (آموزش- کار - امتحان)
5
بخشنامه ها
6
آیین نامه های داخلی
7
آرشیو و سایت بخش
8
منابع (استانداردها- Ebooks)
9
چک لیست های بخش