328-سيمان سفيد نيريز

 

فارس-نيريز-کارخانه سيمان سفيد

 

خدمات مشاور:

 

خدمات مهندسی قبل از ساخت (سیویل و سازه، معماری، مکانیک و برق و ابزار دقیق) شامل :

  • طراحی های پروسس

  • طراحی های مقدماتی

  • طراحی های تفضیلی

  • مهندسی تجهیزات

ساخت و نظارت شامل:

  • نظارت بر ساخت

  • نظارت بر نصب و راه اندازی

برنامه ریزی و کنترل پروژه