331-لوله سازی اهواز

خوزستان
- اهواز- کارخانه لوله سازی

شرح خدمات پولاد:

  • طراحی های مقدماتی (معماری ، سیویل و تاسیسات برقی)

  • طراحی های تفضیلی (معماری ، سیویل و تاسیسات برقی)

  • نصب ماشین آلات

  • نظارت

  • راه اندازی

مشخصات تولید به قرار زیر است :

قطر لوله روکش دار :  457-60.3 میلیمتر

ضخامت دیواره لوله: 12.7-2.1 میلیمتر

طول: 12-6 متر

نوع : APL 5L

روکش های بکاربرده شده به شرح زیر است:
  • روکش ایپوکسی به ضخامت تقریبی 80-60میکرون

  • روکش چسبناک با ضخامت تقریبی 250-170 میکرون

  • روکش پلی اتیلن با ضخامت 3-1.8 میکرون