343-چوب و کاغذ مازندران

 

کارخانه سلولز (سيالات)

 

خدمات مهندسين مشاور پولاد :

 

مدیریت پروژه

 

خدمات مهندسی قبل از ساخت شامل :

  • طراحی های پروسس

  • طراحی های مقدماتی

  • طراحی های تفضیلی

  • مهندسی تجهیزات

خدمات ساخت و نظارت شامل:

 

  • نظارت بر ساخت

  • نظارت بر نصب و راه اندازی

خدمات نظارت بر تست و  گارانتی شامل :

  • نظارت بر تست عملکردی

  • نظارت بر راه اندازی

برنامه ریزی و کنترل پروژه