تيتانيوم کهنوج

ايران - خوزستان - تيتانيوم کهنوج

پس از بررسيهاي اوليه و بر اساس مطالعات انجام شده، معاونت معدني و فرآوري مواد وزارت معادن و فلزات تصميم به احداث يك واحد کوچک صنعتي گرفت. اين تصميم از يكطرف موجب ارزيابي نتايج آزمايشگاهي حاصله گشته و از طرف ديگر سبب افزايش دانش فني داخلي شده كه احداث طرحهاي توسعه باظرفيتهاي بالاتر و ضريب اطمينان  بيشتري را در آينده ميسر مي نمايد.

در مطالعات انجام شده توسط كارفرما، ظرفيت خوراك ورودي كارخانه آزمايشي مورد بحث 13 تن در ساعت تعيين گرديده است. اگرچه از ديدگاه اقتصادي اين ظرفيت توجيه پذير نيست، ولي راه را براي اجراي طرح اصلي با ظرفيت بالا هموار ساخته و با اطمينان بيشتري مي توان به اجراي آن ( طرح اصلي ) اقدام نمود.

لازم بذکر است که شرکت مهندسین مشاور پولاد دارای  "LICENCE SEMI INDUSTRIAL"، دانش فنی فرآوري تيتانيوم، از شرکت  ZARUBEZHTSVETMET می باشد.


خدمات مشاور:

ارزيابی پيمانکار اصلی

خدمات مهندسی پیش از ساخت:

  • بازنگری طراحی های پروسس

  • بازنگری طراحی های مقدماتی

  • بازنگری تجهیزات

  • بازنگری طراحی های تفضیلی

خدمات مهندسی ساخت و نظارت:

  • نظارت ساخت

  • نصب و نظارت بر نصب

نظارت بر تست و گارانتی:

  • نظارت بر راه اندازی

  • نظارت بر تست عملکردی

برنامه ریزی و کنترل