کارخانه صنعتی تبريز
 • بازسازی طرح

شرح خدمات پولاد:

 • جمع آوری اطلاعات و بازدید از سایت

 • بررسی وضعیت موجود خط تولید ، ماشین آلات و تکنولوژی موجود

 • به روز کردن ماشین آلات

 • مرکز مطالعات و آموزش

 • بررسی نیروی کار

 • بررسی ساختار سازمانی

 • بررسی موارد طراحی و مهندسی

 • میزان تولید در 5 سال گذشته

 • بررسی ساختمانهای طرح

 • بررسی وضعیت موجود تاسیسات

 • بررسی اصلاح تاسیسات در طرح

 • تخمین نرخ فروش

 • میزن تولید در 5 سال آتی

 • تحلیل فاینانس

 • نتیجه گیری

 • سرمایه گذاری طرح