گندله سازی خوزستان

 

ايران - خوزستان - گندله سازی (KSC)

  • گندله سازی (ارتقاء و افزايش توليد)

مجتمع فولاد خوزستان با هدف تولید 4.2 میلیون تن فلزات مذاب در سال آغاز به فعالیت کرد. این طرح نیازمند سالیانه 4.7 میلیون تن احیاء مستقیم( با فرض 10 درصد استفاده از قراضه ) که با واحدهای موجود و 2 واحد جدید میدرکس آماده خواهد شد.

پس از انجام مذاکرات با مدیریت ارشد فولاد خوزستان ، موافقت شد که شرکت مهندسین مشاور پولاد با همکاری شرکت کانادایی HATCH طرح افزایش تولید گندله دانه بندی شده را با استفاده از منابع سنگ آهن داخلی به 7.2 میلیون تن سالیانه برسانند.

مديريت پروژه

خدمات مهندسی پیش از ساخت:

  • بازنگری طراحی های مقدماتی

  • بازنگری تجهیزات

  • بازنگری طراحی های تفضیلی

  • انتخاب پیمانکار

  • کنترل و برنامه ریزی

خدمات مهندسی ساخت و نظارت:

  • نظارت ساخت

  • نصب و نظارت بر نصب

نظارت بر تست و گارانتی:

  • نظارت بر راه اندازی

  • نظارت بر تست عملکردی

کنترل و برنامه ریزی

نمای وبسایت پروژه در شبکه داخلی شرکت پولاد