408-فولاد جنوب

خوزستان- فولاد جنوب
 • حمل مواد

 • واحد احياء مستقيم

کارخانه فولاد جنوب در نظر دارد یک واحد احیای مستقیم با ظرفیت اسمی سالیانه یک میلیون تن، یک واحد حمل مواد با ظرفیت سالیانه 1500000 تن گندله و کلوخه معدنی، در محل کارخانه احیای مستقیم فولاد جنوب در نزدیکی اهواز راه اندازی کند.

خدمات مشاور:

 • تهیه Tender Documents

 • ارزیابی پیمانکار اصلی

خدمات مهندسی قبل از ساخت شامل :

 • بازنگری طراحی های پروسس

 • بازنگری طراحی های مقدماتی

 • بازنگری خرید و تجهیزات

 • بازنگری طراحی های تفضیلی

خدمات مهندسی ساخت و نظارت شامل:

 • نظارت بر ساخت

 • نظارت بر نصب

نظارت بر تست و گسترش شامل :

 • نظارت بر راه اندازی

 • نظارت بر تست عملکردی

برنامه ریزی و کنترل