410-آرين سهند

خوزستان - اهواز- آرين سهند
 • حمل مواد

 • واحد احياء

 • واحد فولاد سازی و ريخته گری

خدمات مشاور:

 • توجیه فنی و اقتصادی پروژه

 • تهیه اسناد مناقصه

 • ارزیابی پیمانکار اصلی

خدمات مهندسی قبل از ساخت شامل :

 • بازنگری طراحی های پروسس

 • بازنگری طراحی های مقدماتی

 • بازنگری تجهیزات

 • بازنگری طراحی های تفضیلی

ساخت و نظارت شامل:

 • نظارت بر ساخت

 • نظارت بر نصب

نظارت بر تست و گارانتی شامل :

 • نظارت بر راه اندازی

 • نظارت بر تست عملکردی

برنامه ریزی و کنترل پروژه

این پروژه توسط مجتمع فولاد آرین-سهند (شرکت خصوصی) در سه فاز طراحی شده است:

 1. فاز 1:

  • احیای مستقیم  1.200.000 تن در سال

  • گارگاه ذوب  150 تن کوره

  • ریخته گری اسلب 1.000.000 تن در سال

  • ریخته گری بیلت  1.000.000 تن در سال

 2. فاز 2:

  • احیای مستقیم  1.200.000 تن در سال

  • گارگاه ذوب  150 تن کوره

  • ریخته گری بیلت 1.000.000 تن در سال

 3. فاز 3:

  • گندله سازی  5.000.000 تن در سال

  • نورد ورق

  • نورد پروفایل

 4. آینده:

  • افزایش ظرفیت  تا 7.000.000 تن در سال