413-مجتمع فولاد تربت حيدريه

خراسان شمالی - تربت حيدريه

  • واحد فولاد سازی و ريخته گری

شرح خدمات پولاد:

 

تهيه اسناد مناقصه

ارزيابی پيمانکار اصلی

توجيه فنی و اقتصادی

خدمات مهندسی قبل از ساخت شامل :

  • بازنگری طراحی های پروسس

  • بازنگری طراحی های مقدماتی

  • بازنگری خرید و تدارکات

  • بازنگری طراحی های تفضیلی

خدمات ساخت و نظارت شامل:

  • نظارت بر ساخت

  • نظارت بر نصب

خدمات مهندسی نظارت بر تست  کارخانه و گارانتی شامل :

  • نظارت بر نصب و راه اندازی

  • نظارت بر تست عملکردی

برنامه ريزی و کنترل پروژه

مشاور مادر ، طراحی ساختمان های جنبی و اداری ، تهیه لی اوت ، بازنگری مدارک پیمانکار EPC ، نظارت بر ساخت ، ساخت ، نصب و راه اندازی