خودروسازی

ا
کد پروژه شرح تاریخ شروع ظرفیت روش تولید
376 ایران خودرو سازه2001