واحد احياء مستقيم

کد پروژه شرح تاریخ شروع ظرفیت روش تولید
399 ايسار پارس 2005 4 MTPY MIDREX
405 میانه 2007 0/8 MTPY PERED
406 سفیددشت - چهارمحال بختیاری 2007 0/8 MTPY MIDREX
408 فولاد سازی جنوب 2007 1/5 MTPY  
433 فولاد اقلید پارس 2022 1/2 MTPY MIDREX

سوابق فولادسازی