تضامین اجرای تعهدات خدمات فنی و مهندسی و اخلاق حرفه ای
شرکت مهندسین مشاور پولاد همواره خود را متعهد به انجام قراردادهای خدمات فنی و مهندسی و نظارت مطابق ضوابط و مقررات سازمان برنامه و بودجه، نظام مهندسی کشور، FIDIC و اخلاق حرفه ای می داند.
در راستای انجام بهینه این کار، با استفاده از نرمهای بین المللی با طراحی سیستم اتوماسیون در قالب برنامه SharePoint و ایجاد مراحل کنترلی و گردش کاری بین دپارتمان های مختلف تخصصی در انجام این مهم همواره موفق بوده است.

 

امنیت اطلاعات

برقراری امنیت اطلاعات جزو خط قرمزهای شرکت مهندسین مشاور پولاد می باشد، بطوریکه در شبکه کامپیوتری شرکت، کلیه پورت های سیستمها بسته بوده و خروج  فایل از شرکت فقط با دستور کتبی مدیریت و توسط بخش IT انجام خواهد شد. این مسئله در مورد قراردادهایی که این مشاور با شرکت های دیگر منعقد می کند نیز صادق است و کلیه مدارکی که مابین کارفرما، مشاور و پیمانکار مبادله می شود محرمانه بوده و  Secrecy Agreementحتما بین طرفین امضاء شده و رعایت می گردد. همچنین تمامی مدارک پروژه بر طبق مفاد قرارداد فقط با اجازه کتبی ذینفعان پروژه قابل انتشار می باشد.

 

Sharepoint

از جمله نوآوری های صورت گرفته در شرکت پولاد می توان مورد نرم افزار SharePoint به عنوان یک سیستم جامع اطلاعاتی نیرومند را برشمرد که بیش از 10 سال است بر روی فایل سرورهای شبکه دفتر مرکزی شرکت نصب شده و مورد استفاده است. علاوه بر ایجاد دیتابیس هایی برای نگهداری و مراجعات کلیه مدارک ورودی و خروجی و استانداردهای مهندسی مورد استفاده در این سیستم، انواع فرم های طراحی، بررسی مدارک، بازرسی، تامین تجهیزات، نظارت و غیره در همین فضا طراحی و نگهداری می شود و دستور کار و گردش اطلاعات درون سازمانی نیز به واسطه امکانات درون این نرم افزارها به صورت اتوماتیک و paperless انجام می شود.


Work Order, Workflow, Checklist

فرم دستور کار (Work Order) از طریق Workflow، با توجه به نوع وظیفه ای که پیشتر در SharePoint طراحی شده به دپارتمان های تخصصی به طور خودکار ارسال می شود. همچنین برای کلیه فعالیت های مهندسی چک لیست هایی طراحی شده که مهندسان شرکت طبق مواردی که در این لیست ها پیش بینی شده و مراجع و منابع از پیش تعریف شده فعالیت های خود را انجام می دهند.