پايانه سنگ آهن

کد پروژه شرح تاریخ شروع ظرفیت روش تولید
359 NISCO بندر امام خمینی   (BIKIOT)