شهرک های صنعتی
کد پروژه شرح تاریخ شروع
. واحد صنعتی زنجان 1983
. واحد صنعتی تهران 1983
. واحد صنعتی آذربایجان شرقی - شهیدرجایی 1988
322 واحد صنعتی سرامیک مرند 1989
329 واحد صنعتی ذاکر و بناب 1990
349 واحد صنعتی آذربایجان شرقی (سراب) 1995
318 شهید سلیمی (600 هکتار) 2005