توسعه و نوسازی صنعت

کد پروژه شرح تاریخ شروع ظرفیت روش تولید
387 ساخت کارخانه تبریز 2003    
  پاتله 2003