حمل مواد

کد پروژه شرح تاریخ شروع ظرفیت روش تولید
359 اسکله بندر امام خمینی (NISCo) 2000    
399 ايسار پارس 2005    
405 میانه 2007    
406 سفیددشت - چهارمحال بختیاری 2007    
408 فولاد جنوب 2007 1/5 MTPY