2- گندله سازی فولاد مبارکه
1383 - 1386

ا
فزایش ظرفیت گندله سازی فولاد مبارکه (از 4/6 به 6/8 میلیون تن در سال)
مشارکتی متشکل از شرکت مهندسین مشاور پولاد و شرکت HATCH (به عنوان Sub-Contractor)

نوع خدمات مهندسی ارائه شده: تهیه نقشه های Detail  و کلیه خدمات فنی و مهندسی