3
- گندله سازی اردکان
1382

همکاری با شرکت Kobe Steel  و کارفرما
نوع خدمات مهندسی ارائه شده: طراحی و نظارت برطرح اجرایی