5- گندله سازی گوهر زمین

کنسرسیوم EPC متشکل شرکت های پامیدکو (بخش P)، بتون شانتیه (بخش C) و پولاد (بخش E).
نوع خدمات مهندسی ارائه شده: انجام خدمات فنی و مهندسی، طراحی و ...  (بخش E)