شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی

شهرک صنعتی سراب

شرح خدمات پولاد

تهیه لی اوت

کارهای ساختمانی و نظارت بر ساخت

سال : 1374

مدت زمان : یک سال