شهرک صنعتی سرامیک مرند (120 هکتار)

شرح خدمات پولاد

خدمات مهندسی شامل طراحی های پایه و تفضیلی معماری ، سیویل ، تاسیسات زیربنایی ( مکانیک و برق )

ساخت و نظارت

تاریخ : 1368

مدت زمان: 18 ماه