شهرک صنعتی علی آباد تهران

شرح خدمات پولاد

خدمات مهندسی شامل طراحیهای پایه و تفضیلی معماری ، سیویل ، تاسیسات زیربنایی ( مکانیک و برق )

ساخت و نظارت

سال: 1367

مدت زمان: یک سال