شهرک صنعتی ذاکر بناب

شرح خدمات پولاد

خدمات مهندسی شامل طراحیهای پایه و تفضیلی معماری ، سیویل ، تاسیسات زیربنایی ( مکانیک و برقطراحی های پایه و تفضیلی معماری ، سیویل ، طراحی تاسیسات زیربنایی مکانیک و برق

سال: 1369

مدت زمان: 18 ماه