شهرک صنعتی زنجان (180 هکتار)

شرح خدمات پولاد

طراحی های پایه و تفضیلی تاسیسات زیربنایی ( مکانیک و برق )

نظارت بر ساخت

سال: 1362

مدت زمان: 7 ماه