واحد تصفیه آب

ا
کد پروژه شرح تاریخ شروع ظرفیت روش تولید
395 واحد تصفیه آب خوزستان1986