سلولز

کد پروژه شرح تاریخ شروع ظرفیت - تن در سال روش تولید
332 لینترپاک 1992 10000  
343 کارخانه چوب و کاغذ مازندران 1994