سيمان

کد پروژه شرح تاریخ شروع ظرفیت روش تولید
  سیمان هگمتان 1989    
328 شرکت سیمان سفید نیریز 1991    
335 سیمان بهبهان 1994    
353 سیمان یاسوج 1996