سنگ آهک

کد پروژه شرح تاریخ شروع ظرفیت روش تولید
334 مجتمع سنگ آهک چناره 1985 700000 TPH