لوله سازی

کد پروژه شرح تاریخ شروع ظرفیت روش تولید
331 لوله سازی اهواز 1991