زمینه های اصلی فعالیت شرکت مهندسین مشاور پولاد


1-توصيه و مشاوره

2-تحلیل و بررسی موارد فنی 3-برنامه ریزی 4-طراحي مهندسي 5-بازرسی و مشاوره کلی در زمینه پروژه اجرایی 6-مدیریت عملیات ساختمانی (اجرایی) 7-سایر خدمات مهندسی